Medichin nv/sa

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website www.medichin.eu

1. Toepassingsgebied

De onderliggende Algemene Voorwaarden schetsen alleen het kader voor commerciële relaties die zouden kunnen ontstaan tussen een klant en het bedrijf Medichin nv/sa. Zij hebben voorrang op elke andere algemene of specifieke voorwaarde.

2. Aanvaarding

Het gebruik van de website www.medichin.eu, evenals het plaatsen van een bestelling bij het bedrijf Medichin nv/sa impliceert dat de gebruiker onvoorwaardelijk en onherroepelijk de onderliggende voorwaarden aanvaardt.

3. Contactgegevens

Medichin is een naamloze vennootschap, opgericht volgens de Belgische wetgeving en gevestigd in België, te 3511 Kuringen, Grote Baan 97/5. Zij is ingeschreven in het handelsregister van Hasselt, onder het ondernemingsnummer 0431.756.304. Telefoon +32(0)11 85 13 36 - 37.

4. Definities

Diensten: alle diensten die door Medichin nv/sa op haar website aangeboden worden in het algemeen, de verkoop van goederen en diensten via het internet in het bijzonder. Klant: elke persoon die een commerciële relatie aangaat met Medichin nv door de aankoop van een product via de website van Medichin nv. Een klant wordt geacht gemachtigd te zijn om deze aankoop te verrichten en geautoriseerd te zijn om een commerciële transactie af te sluiten met Medichin nv. Bestelling: elke bestelling die door een klant geplaatst wordt conform de Algemene Voorwaarden punt 5.

5. Bestellen

De producten en diensten zoals gedefinieerd in punt 4, worden te koop aangeboden via de website www.medichin.eu. Al onze producten kunnen ook besteld worden per e-mail naar info@medichin.be, per fax naar +32(0)11 85 13 38. Onafgezien van elk geschreven bewijs waarover de klant zou beschikken, wordt expliciet overeen gekomen, dat alleen gegevens die geregistreerd worden via bovenstaande bestellingsmogelijkheden, het bewijs vormen van de communicatie, de inhoud van de bestelling en het geheel van de transacties die plaats gevonden hebben tussen de partijen.

6. Prijzen en betalingsmethodes

Al onze prijzen voor therapeuthen, apotheken en iedereen met een btw-nummer worden vermeld in Euro en zijn exclusief btw tenzij het expliciet anders vermeld wordt. De prijzen voor particulieren worden vermeld in Euro en zijn inclusief btw tenzij expliciet anders vermeld. Al onze prijzen zijn exclusief transport- en eventuele administratiekosten. Het BTW-tarief dat van toepassing is, is het BTW-tarief dat geldig is in het land waar het facturatieadres gelegen is. Voor buitenlandse klanten met een geldig BTW-nummer geldt het tarief van het desbetreffende land. Voor buitenlandse klanten zonder BTW-nummer geldt het tarief van België. Medichin nv behoudt het recht om op elk moment de verkoopsprijzen te wijzigen. Weliswaar zullen de bestelde goederen altijd gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld worden bij de bestelling. Dit zijn de prijzen die van toepassing zijn op het moment van de aankoop. Alle goederen blijven eigendom van Medichin nv tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de klant. Medichin nv behoudt het recht om elke bestelling te weigeren van een klant waarmee een geschil loopt of in het verleden een geschil gerezen is. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle producten betaalbaar per overschrijving op onze bankrekening binnen 8 dagen na factuurdatum. Wij accepteren ook VISA en Mastercard. Alle niet tijdig betaalde facturen zullen van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1% opleveren vanaf de datum van de factuur. Op het openstaande bedrag zal bovendien eveneens van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 12% met een minimum van € 40. Medichin nv behoudt het recht om van klanten waarmee in het verleden betalingsproblemen zijn gerrezen, bij een nieuwe bestelling, volledige betaling van de goederen op voorhand te vragen. Na betaling van het verschuldigde bedrag wordt de nieuwe bestelling klaargemaakt en verzonden. Bij niet betaling van een factuur worden al de aan ons verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar. Alle sommen die de klant nog zouden toekomen, ten welke titel dan ook, zullen aan ons afgestaan worden ten belope van het verschuldigde bedrag. Alle door ons nog uit te voeren bestellingen zullen kunnen worden geannuleerd, ook al zijn zij reeds geheel of gedeeltelijk betaald. Zolang de koper niet voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen hebben wij het recht de uitvoering van onze eigen verplichtingen op te schorten.

7. Beschikbaarheid

De producten en de prijzen zijn geldig zoals ze weergegeven worden op de website van Medichin nv, binnen de grenzen van beschikbaarheid. Medichin nv engageert zich om alles in het werk te stellen om alle bestellingen te leveren. Desondanks kan Medichin nv niet verantwoordelijk worden gesteld voor het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van een product, noch voor schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere producten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn zal de klant via e-mail of telefonisch op de hoogte worden gesteld. Medichin nv behoudt het recht om de leveren hoeveelheid te verminderen of de bestelling te annuleren mocht blijken dat de verkochte goederen door onze leveranciers niet ter beschikking werden gesteld.

8. Levering

De bestellingen worden geleverd op het leveradres zoals het door de klant wordt opgegeven tijdens het bestelproces en volgens de voorwaarden die aldaar beschreven worden. De bestellingen kunnen niet geleverd worden op postbusadressen. Elke levering is vergezeld van een factuur of leverbon waarop alle details van de geleverde goederen worden vermeld alsook de transportkosten en de BTW. De levering wordt aangeboden aan de klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveradres. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen laat de postbode of transporteur een bericht na in de brievenbus met de mogelijkheid om een afspraak te maken voor 2de aanbieding van de zending. De levertermijn is puur indicatief en Medichin nv kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertraging in de levering van de producten noch voor schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. Klachten met betrekking tot de geleverd goederen, van welke aard dan ook, dienen binnen de 48 uur na levering per aangetekend schrijven te worden medegedeeld. Na die termijn worden geen klachten meer aanvaard. Individuele prescripties kunnen niet worden teruggestuurd. Alle standaardproducten die niet aan de eisen van de klant voldoen kunnen worden teruggestuurd mits de verpakking ongeopend is en dienen ons te bereiken binnen de 14 dagen na ontvangst door de klant. De teruggestuurde producten dienen vergezeld te zijn van de factuur en omschrijving van de reden voor terugzenden. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal automatisch geweigerd worden. Zodra de 14 dagen verstreken zijn is Medichin nv niet meer in staat om de retour te aanvaarden. Elke retour moet verstuurd worden naar het adres dat vermeld wordt in punt 3. Als het bewijs van de retour verzendingskosten niet worden meegestuurd zullen deze ook niet vergoed worden. Elke retour moet met een aangetekende zending of koerierdienst verstuurd worden en de klant moet het bewijs van deze retourzending bijhouden. Medichin nv behoudt het recht voor om een terugbetaling te weigeren als het product beschadigd of geopend wordt teruggezonden of als een individuele of gemodificeerde prescriptie wordt teruggezonden. In het geval dat een levering tijdens het leveringsproces verloren zou geraken en de Algemene Voorwaarden gerespecteerd worden zal Medichin nv de bestelling opnieuw versturen op haar kosten, mits beschikbaarheid van de bestelde producten.

9. Non-conformiteit

Alle producten die op de website van Medichin nv worden vermeld worden in eer en geweten zo getrouw mogelijk omschreven. Medichin nv wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die in de omschrijvingen van de producten zouden kunnen optreden. Anderzijds engageert Medichin nv zich om eventuele fouten in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk te herstellen.

10. Verzakingsrecht, retours en terugbetalingen

Conform de wet van 14 juli 1991 van de Belgische wetgeving met betrekking tot de handelspraktijken en de bescherming van het privé-leven van de klant en de wijziging op deze wet van 25 mei 1999, heeft de klant het recht om binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van een standaardproduct, de verkoper op de hoogte te stellen dat hij wil verzaken aan zijn aankoop zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen en zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven. Dit verzakingsrecht is niet van toepassing voor professionele kopers, enkel voor particulieren. De klant dient Medichin nv schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen dat hij wil verzaken aan zijn aankoop. Conform artikel 80, §4 van de wet van 14 juli 1991 kan de klant in volgende gevallen geen beroep doen op het verzakingsrecht: producten die op maat gemaakt zijn of aangepast zijn aan de wensen van de klant of producten die door de aard erg bederfbaar zijn en niet kunnen teruggestuurd worden. In deze gevallen kan de klant noch het product terugsturen noch een terugbetaling eisen. Het verzakingsrecht is natuurlijk maar geldig voor zover het product wordt teruggestuurd binnen de 7 werkdagen nadat de klant Medichin nv op de hoogte heeft gebracht dat hij wil verzaken aan zijn aankoop.

11. Intellectuele eigendomsrechten

Alle gegevens die op de website van Medichin nv gepubliceerd worden blijven exclusieve eigendom van Medichin nv en van de partners waarmee Medichin nv een akkoord gesloten heeft. Om die reden is elke vorm van kopiëren, publicatie, namaak of elke andere vorm van gebruik, onder welke vorm ook, verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Medichin nv. Elke inbreuk hiertegen zal juridisch vervolgd worden.

12. Verantwoordelijkheid

Medichin nv kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor geleden directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de Diensten zoals omschreven in punt 4. Medichin nv treft verder geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden waarnaar Medichin nv een link heeft op haar website. Medichin nv wijst elke verantwoordelijkheid af voor de schade die veroorzaakt wordt door een gebrek of verkeerd gebruik van een product. Medichin nv kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van bestellingen , hieronder begrepen de gevallen van overmacht, verstoring of staking van transport-, post-, of communicatiediensten, in geval van overstroming of brand. In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid van Medichin nv wordt aangesproken is de verantwoordelijkheid van Medichin nv beperkt tot het bedrag dat door de klant effectief betaald werd voor een bestelling.

13. Geschillen en Toepasselijke Wetgeving

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de Diensten zoals beschreven in punt 4. en met betrekking tot de Algemene Voorwaarden is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

14. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

Medichin nv kan op elk moment de Algemene Voorwaarden wijzigen, ondermeer om zich te schikken naar wettelijke verplichtingen. In de mate van het mogelijke zal Medichin nv elke belangrijke wijziging meedelen aan haar klanten. De klanten die gebruik maken van de website engageren zich om kennis te nemen van de wijzigingen. Elk gebruik van de Diensten zoals beschreven in punt 4 veronderstelt de kennisname van onderschrijving van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Indien door de beslissing van een rechtbank een artikel of paragraaf uit de Algemene Voorwaarden nietig of niet-tegenstelbaar zou worden doet dit in niets afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van de andere artikels en paragrafen van de Algemene Voorwaarden.